Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz, U, z 2013r. poz.1235, z późn. zm.)

Wójt Gminy Kamiennik

podaje do publicznej wiadomości

informacje, że w dniu 11 września 2014 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Kamiennik znak spr. OŚ.6220.3.1.2014.MŁ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

 

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat