Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

Na podstawie  art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz, U, z 2013 t. poz.1235, z poźn. zm.),zawiadamiam strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.3.2014.MŁ z dnia 12.11.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe” realizowanego na działkach nr 140, 154, 58/1, 157, 78, 77, 160, 161, 167, 168, 169 - obręb Karłowice Małe, gmina Kamiennik, powiat nyski.

Decyzja została wydana dla inwestora- Gminy Kamiennik, ul.1 Maja 69, 48-388 Kamienik.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Kamiennik w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego obwieszczenia za doręczone w trybie art.49 Kpa.

            Z treścią decyzji a także z dokumentami sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

 

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienniku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku (www.bip.kamiennik.pl) oraz w miejscu realizacji inwestycji.

 

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat