Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kamiennik: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
Numer ogłoszenia: 369526 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, faks 077 4312196.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamiennik. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2.Termin wniesienia wadium:a)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, b)wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,c)wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz -oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku (pokój nr 9) przy ul. 1 Maja 69,a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty 3 Do oferty należy dołączyć potwierdzenie realizacji przelewu (dokument polecenia przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium). 4.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z tym, że wadium złożone w:a)pieniądzu: należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczym w Otmuchowie Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050; kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu. b)gwarancjach (bankowych, ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kamiennik, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99;b) posiadają ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),c) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt.1 lit. a, b, c, i d. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje (minimum jedną) usługę lub usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na terenie gminy liczącej minimum 5 000 mieszkańców. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie złożonego wykazu dot. wykonanych lub wykonywanych usług, o których mowa wyżej oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym potencjałem technicznym samochodem specjalistycznym bezpylnym śmieciarka dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach do 60 l do 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania minimum 2 szt. samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP 7, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania minimum 1 szt. samochodem skrzyniowym z dźwigiem bocznym (HDS) o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności od 2,6 do 2,5 m3 typu np dzwon i w koszach na plastik, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania lub pojazdem hakowym przewożącym kontenery na odpady z burtami wysokimi, krytymi blachą stalową, wyposażonym w dźwig boczny (HDS) o minimalnym zasięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności od 2,6 do 2,5 m3 typu np dzwon i w koszach na plastik, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania minimum 1 szt. samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w workach plastikowych, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania minimum 1 szt bazą magazynowo transportowo biurową w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się:pomieszczenia administracyjno socjalne dla pracowników, zaplecze biurowe dla pracownika ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet, miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca do magazynowania selektywnie zbierania odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,legalizowana samochodowa waga najazdowa w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo transportowej Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie złożonego wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:minimum 1 osobą do nadzoru posiadającą doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,minimum 7 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze), Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca jest zobowiązany być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności a usprawnienia procesu realizacji zamówienia, niezależnych od stron zmian organizacyjnych, dotyczących osób kluczowych dla realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik ul.1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamiennik ul.1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat


PDFSIWZ- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik.pdf (223,99KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (72,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 - Formularze oświadczeń.doc (28,50KB)

DOCZałącznik Nr 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc (28,00KB)

DOCZałącznik Nr 4 -Formularz wykazu wykonanych lub wykonywanych usług.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 5 - Formularz wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc (31,50KB)

DOCZałącznik Nr 6 -Formularz wykazu osób.doc (33,00KB)

JPEGZałącznik Nr 7 - Mapa gminy.jpeg (347,43KB)

PDFZałącznik Nr 8 -Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (130,42KB)

DOCZałącznik Nr 9 - Projekt umowy.doc (61,50KB)

DOCZałącznik Nr 10- Przedmiot zamówienia.doc (269,50KB)