Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym

 

            Działając zgodnie z art.49 oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.) w związku
z art.63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zawiadamia się wszystkie strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe, planowanego przez Gminę Kamiennik.
            Jednocześnie Wójt Gminy Kamiennik zawiadamia strony postępowania w przedmiotowej sprawie, że z materiałami dowodowymi, zgodnie z art.73 § 1 k.p.a., dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się  w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy
w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok.1 od poniedziałku do piątku, w godz. 715-1515.

Zgodnie z art.49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Na podstawie art. 10 § 1 K.p.a organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Każda z zainteresowanych stron w wyznaczonym terminie może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji.

 

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kamiennik (www.bip.kamiennik.pl).
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji: sołectwo Karłowice Małe