Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (,,ooś'') (tj. Dz, U, z 2013 t. poz.1235, z późn. zm.), zawiadamiam wszystkie strony (osoby mające interes prawny) o wszczęciu w dniu 11.09.2014r. na wniosek Pana Henryka Hryniuka ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY NYSA, ul. Nowogródzka 13, 48-304 Nysa, działającego z upoważnienia Gminy Kamiennik, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe” realizowanego na działkach nr 140, 154, 155, 160, 161, 167, 168, 169, 15/1, 17, 58/1, 157, 78, 77- obręb Karłowice Małe, gmina Kamiennik, powiat nyski. Z wnioskiem można zapoznać się Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik pok. nr 3 w godz. 715-1515 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj:” drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznej i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 Kpa w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś, obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik i w miejscowości Karłowice Małe oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik: www.bip.kamiennik.pl.

 

            Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 pkt 2 Uooś oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U., Nr 213, poz. 1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

 

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie stronom niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Organem prowadzącym postępowanie jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

Otrzymują:

1) Gmina Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

2) Pan Henryk Hryniuk ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY NYSA, ul. Nowogródzka 13,
 48-304 Nysa

3) Zainteresowani w trybie art.49 Kpa w drodze publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej BIP;

4) a/a Wójt Gminy Kamiennik

 

 

 

 

Miejsca udostępnienia niniejszego zawiadomienia:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik (www.bip.kamiennik.pl).

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik.

3. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia: Karłowice Małe.


DOCKarta informacyjna Karłowice Małe.doc (59,50KB)