Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – ½ etatu

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

          a) wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne z tytułem magistra lub

              podyplomowe studia administracyjne,

          b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

          c) nieposzlakowana opinia,

          d) staż pracy: łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych

             w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej,

             lub w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

             w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programu USC,

          b) znajomość przepisów prawa: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny

              i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawa

             o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawa o zmianie imienia i nazwiska,

             ustawa  o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej,

             ustawa o opłacie skarbowej, instrukcja kancelaryjna i archiwalna.    

          c) umiejętności związane z organizacją pracy: skuteczność komunikowania się, mile

             widziana znajomość języka angielskiego i niemieckiego, samodzielność, dokładność,

             punktualność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, uznania dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska,
  2. prowadzenie  aktów stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów

      o aktach stanu cywilnego,

3)  prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz

     dokumentacji zbiorczej akt,

4)  sporządzanie aktów: urodzeń, zgonów i małżeństw oraz rejestrów pomocniczych

     do tych akt,

5)  odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego oraz wydawanie z tych aktów

     odpisów skróconych i zupełnych,

6)  prowadzenie postępowania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji

     stanu cywilnego,

7)  udzielanie ślubów w Urzędzie,

8)  wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

9)  prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

    10) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,

          kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

    11) prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w kraju i za granicą,

    12) sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu

          cywilnego,

    13) udzielanie informacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych,

    14) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,

    15)  przekazywanie informacji do organów ewidencji ludności i do właściwych urzędów stanu

           cywilnego o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny

           osób,

    16)  współdziałanie z organami ewidencji ludności.

 

       4. Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zgodnie

           z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania

           pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, ze zm.) oraz Regulaminem

           wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kamiennik.

       

       5. Wymagane dokumenty:

           a) list motywacyjny,

           b) życiorys,

           c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

           d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu),

           e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

              doświadczenia zawodowe,

           f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

              który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202),

           g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

              przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

       6. Informacja o warunkach pracy:

           Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na  I piętrze

           budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone

           standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  29 września 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

 

Kamiennik, dnia 16.09.2014 r.

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat

 

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)