Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości :

  1. działka nr 520/1 o pow. 0,31 ha karta mapy 2 zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00039798/9  położona w Lipniki. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca grunty rolne Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Lipniki  stanowi teren użytków rolnych , ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiące składnik majątkowy istniejących zagród. Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów ornych, ogrodów i sadów. Istniejące przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje się bez zmian. Działka  wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza 6 500 zł /słownie: sześć tysięcy pięćset złotych/

Wadium w wysokości 650 zł

  1. działka nr 82/3 o pow. 0,3727 ha karta mapy 1 zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00031759/5

położona w Goworowicach. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole, dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony o pow. użytkowej 375,60m2 , dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kamiennik w części dot. wsi Goworowice oznaczona jest jako teren istniejącego zespołu szkolno- przedszkolnego. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian. Projektuje się powiększenie terenu rekreacyjnego w kierunku północnym. W przypadku likwidacji funkcji oświaty, teren i obiekt w obecnych granicach przeznacza się na cele mieszkalnictwa socjalnego. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza 192 000 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące + 23% VAT

Wadium wysokości 19 200  zł  

  1. działka nr 90 o pow. 0,10 ha  karta mapy nr 1 zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038798 położona w Lipnikach. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym, parterowy z poddaszem nieużytkowym o pow. użytkowej 249,24m2  kryty papą i częściowo

eternitem. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego w części dot. wsi Lipniki stanowi teren istniejącego komisu samochodowego, ciągników i sprzętu rolniczego zaleca się likwidację  handlu opałem, do przeniesienia na teren RU,PSzp-5, Nieruchomość wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza 34 000 zł + 23% VAT słownie: trzydzieści cztery tysiące  złotych

Wadium w wysokości  3 400 zł.                             

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września  2014 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w  Kamienniku

pokój nr  2. Wadium wyżej  wymienione należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 września  2014 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik  nr 51887200030017551920000050 wadium zwraca w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Informację  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat/-/