Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9

opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Urzędu Gminy Skoroszyce, Urzędu Gminy Pakosławice, Urzędu Gminy Kamiennik.

w dniu 18 sierpnia 2014r.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” w wymiarze ½ etatu.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości

obejmuje przede wszystkim:

 • organizacja i kierowanie księgowością
 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi pracowników, ubezpieczeniami i płacami
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kontroli finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych
 • sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe
 • nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych
 • nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em
 • sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów do organu prowadzącego oraz innych instytucji
 • wyliczanie PIT-ów dla pracowników

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1/ niezbędne:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne
 • co najmniej 3-letni staż pracy
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy
 • znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów prawno-księgowych,
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel),
 • znajomość LSR

 

a także nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 

2/ dodatkowe:

Doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym

 

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania  „Złota Ziemia”, z siedzibą w Grodkowie ul. Elsnera 15 lub przesłać pocztą na adres: LGD „Złota Ziemia” ul. Elsnera 15  49-200 Grodków

 

w terminie do dnia 1 września 2014

 

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości - ogłoszenie nr 9”

 

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.

W przypadku braku zastrzeżeń, po upływie okresu próbnego zostanie zawarta kolejna umowa.

 

 

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD i w Biurze LGD w terminie do dnia 14 października 2014r.