Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. oświaty – ½ etatu

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

          a) wykształcenie wyższe,

          b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

          c) nieposzlakowana opinia,

          d) doświadczenie w pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) biegła umiejętność obsługi komputera,

          b) znajomość ustaw: o systemie oświaty, finansach publicznych oraz Kodeks

              Postępowania Administracyjnego,       

          c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

              samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  1. koordynowanie zadań działalności samorządowych placówek oświatowych,
  2. kontrola realizacji obowiązku szkolnego,
  3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności samorządowych placówek oświatowych,
  4. współpraca z kuratorem oświaty i dyrektorami placówek oświatowych działających  na terenie gminy,
  5. sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności oświatowej w gminie,
  6. obsługa Systemu Informacji Oświatowej  (SIO),
  7. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  8. wyliczanie dotacji podmiotowej, na prowadzenie placówek oświatowych  przez podmioty inne niż jst,
  9. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania i rozliczania dotacji,

            10) prowadzenie książek inwentarzowych z wyposażeniem i księgozbiorem

                 przekazanym do użytkowania przez inne niż jst podmioty prowadzące placówki

                  oświatowe,

            11) nadzór nad terminowym przeprowadzeniem inwentaryzacji i jej rozliczenie

                  w podmiotach  prowadzących placówki oświatowe, innych niż jst,

            12) uczestniczenie w sporządzaniu części oświatowej planów budżetowych jednostek

   oświatowych.

 

       4. Wymagane dokumenty:

           a) list motywacyjny,

           b) życiorys,

           c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

           d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

           e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

              doświadczenia zawodowe,

           f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

              który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458),

           g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

              przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

       5. Informacja o warunkach pracy:

           Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na

        II piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy

        wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  11 lipca 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                    Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)