Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów

Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów

Od 21 kwietnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Wójt Gminy Kamiennik zarządził, iż informacje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki będą zamieszczane na:

 1.  tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik , na terenie której znajduje  się szkoła lub placówka.

Kandydaci  przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki zobowiązani są przedłożyć w wymaganej formie dokumenty  wymienione  w §1 ust. 2  pkt 4 lit. a – lit. o tego rozporządzenia:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: -stażu pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela albo  stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzana oświatą,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych      (Dz. U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm.),
 10. oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.  z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
 11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, 
 12. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13. oświadczenie, że kandydata nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenie, że  kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 15. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oferty należy składać, na adres wskazany w ogłoszeniu, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs” (podać nazwę i adres szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.

Kandydat na stanowisko dyrektora nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego w przypadku, gdy:

 1. ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
 2. oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub
 3. z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu.

Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego ma prawo, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji, złożyć do przewodniczącego komisji konkursowej wniosek o podanie przyczyny odmowy. Przewodniczący komisji konkursowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, jest zobowiązany poinformować  na piśmie kandydata o przyczynach odmowy dopuszczenia go do postępowania konkursowego.

Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydata m.in. po przeprowadzonej rozmowie oraz ocenie przedstawionej  koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki.

Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany przez komisję konkursową w wyniku tajnego głosowania. Zostaje wyłoniony ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. Jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, to komisja przeprowadza drugie głosowanie według zasad   określonych w §6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Po przeprowadzonym konkursie, organ prowadzący publiczną szkołą lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

Unieważnienie konkursu ma miejsce wówczas, gdy:

 1. nastąpiło nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego,
 2. postępowanie konkursowe było przeprowadzone bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,
 3. naruszona została tajność głosowania, z wyłączeniem podejmowanej w głosowaniu jawnym uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
 4. innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.