Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 49/2014

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 02 lipca 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

 

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko:

 

 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, ul. 1 go Maja 28

 

§ 2

Ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 47/2014

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 01 lipca 2014 r.

 

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku

 

Na podstawie § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządzam co następuje:

§ 1

Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku. wszczęty na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z dnia 02 czerwca 2014r. nr 39/14 oraz zarządzam ponowne przeprowadzenia postępowania konkursowego.

§ 2

Ogłoszenie konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym Zarządzeniem.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz doręcza się członkom komisji i kandydatom którzy złożyli oferty

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1)  nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2)  przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

3)  innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

W postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku organ prowadzący stwierdził po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oraz innych dokumentów postępowania, istotne naruszenie, które wymaga unieważnienia całego postępowania. W przekonaniu organu prowadzącego  nieprawidłowością było nieuzasadnione odrzucenie oferty kandydatki Pani Renaty Papugi z powodu braku oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych wymagane tylko w przypadku osoby niebędącej nauczycielem..


Ośw.2111.1.2014.BP

WÓJT GMINY KAMIENNIK

dnia 30 maja 2014 r.

OGŁASZA KONKURS

NA  STANOWISKO DYREKTORA:

 

 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wlk. 52
 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, ul. 1go Maja 28

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2, § 3, § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, publicznego przedszkola;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać do: Sekretariatu Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, I piętro, pok. 9, tel. (77) 4312 196 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik – www.kamiennik.pl

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Kamiennik.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat