Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach

ZP.271.3.2014.MŁ                                                                               Kamiennik, dnia 11.06.2014r.

 

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa, na której została udostępniona SIWZ

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody
w Cieszanowicach- wyjaśnienia treści SIWZ.

 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie.

 

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis w ST-02,01 Technologia punkt 1.2 MATERIAŁY:

„Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.”

 

Czy ten zapis oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zwracać się do inspektora sanitarnego powiatu nyskiego o zgodę na wbudowanie urządzenia służącego do uzdatniania
i przesyłania wody pomimo, że urządzenie posiada atest PZH a projekt budowlany został zaopiniowany przez powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Odpowiedź:

Zapis ten jest zgodny z § 18 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., który wymaga opracowania wniosku materiałowego z niezbędnymi atestami i po uzgodnieniu z Inwestorem /Inspektorem Nadzoru/ przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu celem akceptacji.

 

Pytanie nr 2

Czy na czas robót technologicznych dopuszcza się podawanie wody z ujęcia głębinowego bezpośrednio do sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na czas robót technologicznych podawanie wody z ujęcia głębinowego bezpośrednio do sieci.

 

Pytanie nr 3

Przedmiar robót instalacyjnych pozycja 1-4 mówi o przepustnicach z siłownikiem pneumatycznym fig.778/24V AC , „fig.778/24V AC” dotyczy siłowników z napędem elektrycznym. Opis techniczny również wskazuje na przepustnice z napędem elektrycznym. Proszę Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, jakie siłowniki należy zastosować.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót instalacyjnych pozycja 1-4 pomyłkowo wprowadzono oznaczenie siłowników elektrycznych, w projekcie zaprojektowano przepustnice z napędami pneumatycznymi i takie należy zastosować.

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców

 

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat


ZP.271.3.2014.MŁ                                                                                                       Kamiennik, dnia 04.06.2014r.

 

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody
w Cieszanowicach- wyjaśnienia treści SIWZ.

 

 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie.

 

Pytanie nr 1

W projekcie budowlano-wykonawczym opr. przez FUNAM wskazane zostały urządzenia technologiczne, armatura oraz wyposażenie rozdzielni technologicznej ze wskazaniem konkretnych producentów, bez klauzuli „przykładowo”. Czy dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych, niewyspecyfikowanych w projekcie, ale równoważnych pod względem parametrów technicznych?

Odpowiedź:

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze, specyfikacji technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie
do określenia jakości i cech urządzenia czy materiału, o którym mowa (rozwiązanie przykładowe określające wymagane parametry minimalne).

Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach.

Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i atesty.

SIWZ-III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.2 (str.3)

 

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza się zamianę technologicznej instalacji rurowej z tworzywa sztucznego na instalację z rur stalowych nierdzewnych (jest to standard naszej firmy)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę technologicznej instalacji rurowej z tworzywa sztucznego na instalację z rur stalowych nierdzewnych

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców

 

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na roboty budowlane

dot. przetargu na

„ Przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30.05.2014r.

Numer ogłoszenia: 182870 - 2014;

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, faks 077 4312196.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach. a) W zakres przebudowy stacji wchodzi: wymiana pomp głębinowych w studniach nr 2 i nr 3, budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o poj. 400m3 (2x200m3), wyposażenie stacji w urządzenia technologiczne o wydajności 40,0m3/h, w tym: - ciśnieniowy zbiornik reakcji o poj. ok. 5,0m3 (adaptacja istniejącego filtra 1800mm), - sprężarka do napowietrzania wody, - 2 filtry automatyczne Iº o średnicy ø 1800 (adaptacja istniejących), - 2 filtry automatyczne IIº o średnicy ø 1800 (adaptacja istniejących), - zespół płuczący składający się z pompy płuczącej i dmuchawy, - dwukolumnowy zespół do zmiękczania części wody uzdatnionej o wydajności 20m3/h. montaż sieciowego zestawu pompowego zasilającego sieć wodociągową o wydajności maksymalnej 80,0m3/h, wykonanie niezbędnych rurociągów technologicznych, międzyobiektowych o średnicach od ø 90 do 225mm, o długości całkowitej l=136,3m, remont studni głębinowej nr 3 polegający na: wymianie rury osłonowej ø 400mm wraz z filtrem i głowicą, wymianie rury tłocznej ø 115mm oraz montaż pompy GC-05 13kW. b) W zakres remontu budynku stacji wchodzi: wymiana pokrycia dachowego z papy na pokrycie z płyt hybrydowych, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka i wykonanie nowych ścian działowych, remont instalacji elektrycznej, odgromowej i wod-kan., docieplenie ścian budynku i stropodachu płytami styropianowymi, tynkowanie pomieszczeń, licowanie ścian wewnętrznych i posadzek płytkami, malowanie pomieszczeń. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w: 3) projekcie budowlano- wykonawczym stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ; 2) przedmiarach robót nr 1 i nr 2 stanowiącymi załącznik nr 9 i 10 do niniejszej SIWZ; 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 4) dokumentacji rysunkowej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający za roboty spełniające ten warunek uzna wykazanie co najmniej jednej ważniejszej roboty budowlanej wykonanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu stacji uzdatniania wody z instalacją technologiczną o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.(słownie: jeden milion złotych brutto). Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączony do oferty wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia Kierownik Budowy posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,Kierownik robót instalacyjnych posiadający następujące kwalifikacje: Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączony wykaz osób stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł( słownie pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie dołączonych do oferty dokumentów i informacji, wymienionych w rozdz.VI pkt.6.2 ppkt 4.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami;Załącznikami do oferty są: a)dowód wniesienia wadium (oryginał), b)stosowne Pełnomocnictwo(a) - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. c)dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI SIWZ.;d)lista podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór listy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.;e)zaparafowany projekt umowy,f)zakres dla podwykonawców- jeżeli dotyczy;g)wycenione Przedmiary Robót (kosztorysy ofertowe).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty są niedozwolone, chyba, że Zamawiający przewidział takie zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy.Przewiduje się zmiany umowy polegające na:1)Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:a)warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b)sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.c)zaistnienia siły wyższej;d)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.2)Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.3)Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik ul:1 Maja 69 48-388 Kamiennik; pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik; pok. nr 9 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat


PDFSIWZ- Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach.pdf (240,94KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (46,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (127,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - SUW Cieszanowice.pdf (34,28MB)

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - Formularze oświadczeń.doc (28,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc (34,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc (28,00KB)

DOCZałącznik nr 8 - Formularz oświadczenia, że osoby posiadają uprawnienia.doc (24,00KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót 1.pdf (210,31KB)

ATHZałącznik nr 9 - Przedmiar robót 1 (ath).ath (179,36KB)

PDFZałącznik nr 10- Przedmiar robót 2.pdf (177,87KB)

ATHZałącznik nr 10 - Przedmiar robót 2 (ath).ath (115,48KB)

PDFZałącznki nr 11 - Rysunki.pdf (3,61MB)

PDFZałącznik nr 12 - Projekt budowlano - wykonawczy.pdf (51,55MB)