Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

          a) wykształcenie o profilu  ekonomicznym,

          b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

          c) nieposzlakowana opinia,

          d) doświadczenie w pracy  w księgowości .

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) biegła umiejętność obsługi komputera,

          b) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz

              innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania

              Administracyjnego,       

          c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

              samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

           a) sporządzanie, przyjmowanie oraz kontrolowanie dokumentów księgowych

              wpływających i wychodzących z księgowości,

           b) przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,

           c) terminowe regulowanie zobowiązań,

           d) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków ( w tym syntetyka 

              w zakresie księgowości podatkowej), funduszy celowych, dochodów własnych,

              depozytów i innych rachunków bankowych posiadanych przez gminę,

           e) prowadzenie księgowości analitycznej,

           f) terminowe i prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych

              statystycznych i opisowych,

           g) terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu

              zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,

           h) naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób

               fizycznych oraz podatku VAT,

           i) inne zlecone przez zwierzchników.

 

       4. Wymagane dokumenty:

           a) list motywacyjny,

           b) życiorys,

           c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

           d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

           e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

              doświadczenia zawodowe,

           f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

              który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458),

           g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

              przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

 

       5. Informacja o warunkach pracy:

           Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze 

       budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone

       standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  02 czerwca 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                    Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)