Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)

W  Zaproszeniu do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary – dofinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego ze środków powstałych z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wprowadza się następujące zmiany:

 W punkcie 3 Opis przedmiotu zamówienia dodaje się podpunkty  15 - 18 o następującej treści:

 

„15) Płatności rat kapitałowych o których mowa w pkt. 9) mogą ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony.

16) Wniosek winien być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy.

17) Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie.

18) Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu płatności. Z tytułu w/w czynności opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.”

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


Zaproszenie do złożenia oferty

na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary – dofinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego ze środków powstałych z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

.

 

Zamawiający:

Gmina Kamiennik reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

tel. 77 4312144, faks 77 4312196.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1  do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na Nr 77 / 4312196 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ugkam69@interia.pl

2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemset tysięcy złotych, 00/100) na zadanie na zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Opolskiego ze środków powstałych z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary.”.

Realizacja inwestycji w roku  2014.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) kwota kredytu – 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

2) prowizja przygotowawcza – 0%/ 0 PLN (nie będzie pobierana).

 

3) okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu, tj. od 20.06.2014 r. do dnia 30.12.2019 r.

 

4) postawienie kredytu w wysokości 270.000 zł do dyspozycji zamawiającego w terminie do dnia 31.07.2014 roku.

 

5) ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31.07..2014 roku.

6) Opis sposobu obliczania oprocentowania – kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana  w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.

7) prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu – 0%/ 0 PLN (nie będzie pobierana).

8) zabezpieczenie kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracja wekslową.

9) Spłata kredytu będzie następować w 20 ratach kwartalnych, do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, przy czym spłata pierwszej raty kapitałowej wykorzystanego kredytu nastąpi w terminie do dnia 30.03.2015 r.

10) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu.

11) Wykonawca dopuszcza możliwość refinansowania wydatków, niepełnego wykorzystania bądź wcześniejszej spłaty części lub całego kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

12) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty.

13) W przypadku dokonania przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.

14) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez Wykonawcę do oferty wzoru umowy, która obowiązuje w danej instytucji, pod warunkiem, że wzór umowy Wykonawcy będzie zawierał zapisy zgodne z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.06.2014 r.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1 Cena oferty = Ko, gdzie Ko (oprocentowanie kredytu) = stopa procentowa ± marża procentowa niezmienna w okresie kredytowania.

6.2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy

przyjąć stawki WIBOR 1 M – 2,62%   z dnia 19.05.2014 r. i marży banku.

6.3. Dla obliczenia ceny oferty ustala się datę uruchomienia kredytu: 20.06.2014 r.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

7.1 Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 12.06.2014 roku, do godz. 1200 w Sekretariacie.

7.2 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Skarbnik Gminy Kamiennik – Krystyna Żukowska -  tel. 77/431 21 44 w. 25,

e-mail: skarbnik.kamiennik@op.pl


DOCFormularz oferty - Droga Szklary.doc (39,00KB)