Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów

DECYZJA

 

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art.75 ust.1 pkt.4, art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235. ) oraz art. 104 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora „MIESZKO-BIOMASA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie z dnia 22.04.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

odmawiam

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Zbieraniu odpadów pochodzenia roślinnego. Produkcji biomasy ze zbieranych odpadów”.

 

 

Uzasadnienie

            W przeprowadzonym postępowaniu, wszczętym wymienionym w osnowie wnioskiem, dążono, w pierwszym etapie, do ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko- zgodnie
z §2 ust.1 pkt 47 oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie
§3 ust.1 pkt 45 oraz §3 ust.1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U Nr 213, poz.1397 z późn, zm.).

            Przedsięwzięcie polegało będzie na produkcji biomasy z produktów pochodzenia roślinnego i odpadów na nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanowice, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, w obrębie działki 162. Powierzchnia działki nr ewid.162 w Cieszanowicach to 2,5 ha, z której 1,0 ha to powierzchnia przeznaczona pod inwestycję. Wielkość rocznej produkcji to ok 20 000 ton gotowej biomasy. Produkty pochodzenia roślinnego i odpady będą rozładowywane na placu w celu ich wymieszania za pomocą maszyn (ładowarka) i tak przygotowana biomasa będzie gromadzona w budynku magazynowym nr 163 a następnie ładowana na samochody i dostarczana do biogazowi lub innego odbiorcy przetwarzającego biomasę.

            Zgodnie z art.75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś. organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Kamiennik.

            Rozpatrując zagadnienie, którego rozstrzygnięcie przesądziło o orzeczonej odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wzięto pod uwagę, że obszar objęty zakresem realizacji planowanego przedsięwzięcia na działce nr 162 w Cieszanowicach zlokalizowany jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Cieszanowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/169/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 roku i ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 10 z dnia 18 lutego 2005r. poz.346, oznaczonym symbolem PSz, P-9 - teren istniejącej bazy magazynowo-składowej
 w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian.
Dla terenu oznaczonego symbolem „Psz, P-9” zdefiniowano w sposób jednoznaczny przeznaczenie, a mianowicie: składowanie w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Ponadto szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenów dla działki nr ewid.162
w Cieszanowicach wykluczają lokalizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko. Mając powyższe na uwadze, niewątpliwą uciążliwość
i zagrożenie dla obiektów i terenów sąsiednich (odcieki w stosunku do gminnego ujęcia wody)oraz ustalenia ogólne dotyczące terenów zieleni, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Cieszanowice zatwierdzonym w/w uchwałą.

            W myśl art. 80 ust. 2 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235.) właściwy organ co do zasady wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

            Z regulacji tej wynika wprost, że w przypadku obowiązywania na danym obszarze planu zagospodarowania przestrzennego wydanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy dane przedsięwzięcie jest zgodne
z planem.

            Badanie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dokonywane być powinno na pierwszym etapie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań. Od oceny zgodności inwestycji
z planem zależeć bowiem będzie dalszy tok postępowania. Stwierdzenie sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z planem miejscowym, czyni zbędnym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym zasięgnięcia opinii innych organów.

            Kierując się tym stanowiskiem, przy uwzględnieniu całości materiału zgromadzonego w sprawie uznano, że ze względów, iż lokalizacja inwestycji, jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Cieszanowice, brak jest podstaw do wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Biorąc powyższe pod uwagę oraz cytowane w podstawie prawnej decyzji przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kamiennik.