Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu

INFORMACJA ROCZNA WÓJTA GMINY KAMIENNIK

ZA 2013 ROK

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2013 rok :

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

14 640 859,32

14 558 150,55

99,44

     A.1. Dochody bieżące

14 197 294,43

14 047 264,50

98,94

     A.2.Dochody majątkowe

443 564,89

510 886,05

115,18

B.  WYDATKI

13 978 931,32

13 568 815,61

97,07

      B.1. Wydatki bieżące

12 842 771,32

12 445 500,59

96,91

      B.2. Wydatki majątkowe

1 136 160,00

1 123 315,02

98,87

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

661 928,00

989 334,94

149,46

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 482 114,15 zł, w tym:

      1)   w ramach wydatków bieżących       – 147 555,56 zł,

2)   w ramach wydatków majątkowych  – 334 558,59 zł (na zasadzie refinansowania poniesionych wydatków).

 

 1. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.
 1. Kwoty dotacji:
 1. otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:73 900,00 zł, w tym:
 • Samorząd Województwa Opolskiego   -  69 900,00 zł,
 • Powiat Nyski                                        -     4 000,00 zł.
 1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 20 000,00 zł, w tym:
 •  Powiat Nyski                                        -  20 000,00 zł       
 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz  udzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


Załączniki do informacji:

PDFWykaz osób oraz jednostek, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożobo spłatę na raty.pdf (17,31KB)

PDFWykaz osób oraz jednostek, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożobo spłatę na raty (podatek akcyzowy).pdf (45,27KB)

PDFWykaz osób oraz jednostek, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożobo spłatę na raty (czynsze).pdf (25,88KB)