Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”:

 

Zmiana treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ):

 

 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 11- Dokumentacja rysunkowa. Uzupełnia się dokumentację rysunkową o rysunki stolarki drzwiowej i okiennej.

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat

PDFZestawienie stolarki drzwiowej GOK Kamiennik.pdf (362,57KB)

PDFZestawienie stolarki okiennej GOK Kamiennik.pdf (214,53KB)

 


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”:

 

Zmiana treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ):

 

 1. Zmianie ulega treść poz.189 przedmiaru robót. W poz.189 przedmiaru robót należy przyjąć i wycenić grzejniki stalowe płytowe 600x600 o mocy 1.1kW- typ.C22 .

 

 1. Zmianie ulega treść poz.190 przedmiaru robót. W poz.190 przedmiaru należy
  przyjąć i wycenić grzejniki stalowe płytowe 600x2000 o mocy 3,5kW – typ C22.

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

/-/ Kazimierz Cebrat

 


Kamiennik: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 44416-2014;

 data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.02.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, faks 077 4312196.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. Do zakresu robót będącego przedmiotem zamówienia zalicza się następujące prace: - wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachy stalowe fałdowe z ociepleniem (płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 15cm), - przemurowanie komina (cegła klinkierowa), - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - remont elewacji z dociepleniem płytami styropianowymi gr. 10cm, - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz wymiana bram garażowych OSP, - remont tarasu i wyjścia ewakuacyjnego z sali widowiskowej, - wykonanie remontu pomieszczeń wewnętrznych: wymiana podłóg, posadzek, schodów, tynki, gładzie, płytki, systemowe sufity podwieszane, malowanie pomieszczeń, montaż urządzeń i osprzętu, - remont instalacji wod-kan, elektrycznej, odgromowej i c.o., - zagospodarowanie terenu przy obiekcie z utwardzeniem wjazdów i ciągów pieszych kostką brukową gr. 8cm oraz z odwodnieniem. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary robót nr 1 i 2, które są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 30 000,00 PLN..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynków na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto każda lub na - łączną kwotę co najmniej 900 000,00zł brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł( słownie trzysta tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami,:Załącznikami do oferty są: a) dowód wniesienia wadium (oryginał);b) stosowne Pełnomocnictwo(a) -pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie; c) dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI SIWZ.d) lista podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej - wzór listy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.e) zaparafowany projekt umowy; f) kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków, b) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.c) zaistnienia siły wyższej; d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.3) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl (dostępna od 07.02.2014)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminu Kamiennik ul.1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminu Kamiennik ul.1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok.nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                         

 

                                                                              Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


PDFSIWZ- Remont Gminnego Ośrodka Kultury (227,12KB)

DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (47,00KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (89,55KB)

PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf (106,41KB)

DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (34,00KB)

DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ - Formularze oświadczeń.doc (27,50KB)

PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (25,20KB)

DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc (27,00KB)

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ - Formularz oświadczenia o posiadaniu uprawnień.doc (22,50KB)

PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (328,55KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna.pdf (4,76MB)

PDFZałącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja rysunkowa.pdf (5,42MB)