Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary

OŚ.6220.1.9.2014.MŁ                                                                                                                   Kamiennik, dnia 05.02.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA

GMINY KAMIENNIK

            Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U z 2O13 r, poz, 1235, z poźn. zm) informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.1.8.2014.MŁ z dnia 05.02.2014r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na .„Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”.

            Decyzja została wydana dla inwestora – Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

            Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok.1 od poniedziałku do piątku, w godz. 715-1515.

            Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Szklary.

              

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat