Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik

z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 Maja 69

 

podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pan/i  Monika Regeńczuk  zamieszkała w Słupicach.       

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan/i Monika Regeńczuk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadana wiedza  i umiejętności praktyczne rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Bogusława Zapotoczna-Pajak


Informacja

o zgłoszonych kandydatach na stanowisko:

Podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym

                                   

Informujemy, że na stanowisko Podinspektora ds. finansowych w referacie finansowym wpłynęło 9 ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło 4 kandydatów.


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • 2-letni staż pracy w tym co najmniej roczna praktyka  w księgowości .
 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie, przyjmowanie oraz kontrolowanie dokumentów księgowych wpływających i wychodzących z księgowości,
 • przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków ( w tym syntetyka w zakresie księgowości podatkowej), funduszy celowych, dochodów własnych, depozytów i innych rachunków bankowych posiadanych przez gminę,
 • prowadzenie księgowości analitycznej,
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych statystycznych i opisowych,
 • terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 • naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
 • inne zlecone przez zwierzchników.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenia zawodowe,
  • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458),
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.
 2. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  06 lutego 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż  6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)