Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 1. działka nr 154/2 o pow. 0,13 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038797/2 położona w Kłodoboku . Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok działka ta stanowi teren  istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych  Wolne od obciążeń.
   Wartość działki wynosi 8210 zł słownie: osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych.
   Sprzedaż w drodze przetargu
 2. działka nr  502 o pow. 0,62 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38798 położona w  Lipnikach. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie użytków rolnych oraz nieużytków. Wolna od obciążeń.
  Sprzedaż w drodze przetargu.
  Wartość  nieruchomości 5800 zł słownie: pięć tysięcy osiemset złotych
 3. działka nr 120/1  o pow. 0,27 ha położona w Kłodoboku zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038796/4 niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy. Kamiennik oznaczona jest jako  teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych. Na działce znajdują się zabudowania mieszkalno-gospodarcze stanowiące wyłączną własność Agnieszki i Krzysztofa małż. Mucha oraz ½ część działki Sprzedaż w drodze bez przetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki.
  Wartość nieruchomości 7,500 zł
 4. działka nr 120/2 o pow. 0,03 ha położona w Kłodoboku  zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038796/4 niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik oznaczona jest jako  teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych. Agnieszki i Krzysztofa małż. Mucha są współwłaścicielami  ½ część działki.
  Sprzedaż w drodze bez przetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki.
  Wartość nieruchomości 897 zł.
   

Nieruchomości wymienione w wykazie są wolne od obciążeń i hipotek.

Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ /10.01.2014 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl .

                                                                                                             

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat