Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy

Urząd Gminy w Kamienniku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy i profilaktyki, niezbędnych ze względu na warunki pracy na zasadach określonych w przepisach prawa na rzecz pracowników Urzędu Gminy w Kamienniku oraz strażaków OSP

termin składania ofert do 31.01.2014 r. do godz. 15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Urząd Gminy w Kamienniku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie
medycyny pracy i profilaktyki, niezbędnych ze względu na warunki pracy na zasadach określonych w przepisach prawa na rzecz pracowników Urzędu Gminy w Kamienniku oraz strażaków OSP.
I.ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy w Kamienniku
ul. 1go Maja 69
48-388 Kamiennik
Strona internetowa: www.kamiennik.pl

www.bip.kamiennik.pl
E-mail: ugkam69@interia.pl
Tel./fax. (77) 4312-144 / 4312-196

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Urzędu Gminy w Kamienniku zgodnie z art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy tj.:
a) badań wstępnych,
b) badań okresowych,
c) badań kontrolnych,
d) badań kierowców,
oraz wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

III. ZAKRESEM ŚWIADCZEŃ OBJĘCI BĘDĄ:

1. Kandydaci do pracy w Urzędzie Gminy Kamiennik – wg potrzeb,
2. Pracownicy Urzędu Gminy – 25 osób w tym 1 kierowca,

3. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych – 60 osób w tym 5 kierowców

IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

W siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku lub na terenie Nysy.

UWAGA!!!
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA SKIEROWANYM PRACOWNIKOM DOSTĘPU DO W/W USŁUG POZA KOLEJNOŚCIĄ LUB PO USTALENIU TERMINU ORAZ GODZINY PRZYJĘCIA.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1

 

UWAGA!!!
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, widniejące w dokumencie o działalności (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
W ofercie należy podać ceny brutto wymienionych usług.


VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1go Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 9.

Dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugkam69@interia.pl , lub faksu na numer (77) 4312-196.
2. Wyniki  oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej pod ogłoszeniem zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

VII.OCENA OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Podczas wyboru oferty Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę wysokość wynagrodzenia – 100%.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najniższą cenę w porównaniu do innych złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

IV. KONTAKT ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
Osoba kontaktową oraz udzielającą dodatkowych informacji udziela Pani Jadwiga Wisła, tel. (77 4312-144 w.22)

V. ZAŁACZNIKI:
1. Oferta – załącznik nr 1

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


PDFDruk odpowiedzi na zapytnie ofertowe (37,73KB)