Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym

Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

 

Podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym

                                   

Informujemy, że na stanowisko Podinspektora ds. finansowych w referacie finansowym wpłynęły 2 oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło 0 kandydatów.

 

 23.01.2014 r. /-/ Bogusława Zapotoczna-Pająk

 


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. 3-letni staż pracy w tym co najmniej roczna praktyka w księgowości samorządowej.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. biegła umiejętność obsługi komputera, programów: „FK”, „BESTIA”, „PŁATNIK”, „KADRY i PŁACE”.
  2. znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  3. umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1.  sporządzanie, przyjmowanie oraz kontrolowanie dokumentów księgowych wpływających i wychodzących z księgowości,
  2. przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,
  3.  terminowe regulowanie zobowiązań,
  4.  prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków (w tym syntetyka w zakresie księgowości podatkowej), funduszy celowych, dochodów własnych, depozytów i innych rachunków bankowych posiadanych przez gminę,
  5. prowadzenie księgowości analitycznej,
  6. terminowe i prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych statystycznych i opisowych,
  7. terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
  8. naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
  9.  inne zlecone przez zwierzchników.
 1. Wymagane dokumenty:
  1.  list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4.  dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenia zawodowe,
  6. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458),
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.
 1. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do 22 stycznia 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony do 31.12.2015 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)