Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach

OŚ.6220.1.1.2014.MŁ

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Kamiennik zawiadamia,

 

że w dniu 30.12.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Henryka Hryniuka ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY NYSA, ul. Nowogródzka 13, 48-304 Nysa, działającego z upoważnienia Gminy Kamiennik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr.134, 233, 234, 288, 295/2, 296, 301/3, 301/4, 301/5, 308, 313/1, 319, 281, 286, 287, 289, 290, 297, 299, 300/1, 302, 303, 304, 305, 307/4, 307/5, 309/3, 310, 311/5, 314, 315, 317, 316, 318, 320, 321/2, 322/2, 326, 327, 328, 329, 335, 905, obręb Szklary.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznej i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody”
, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 Kpa w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik i w miejscowości Szklary oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik: www.bip.kamiennik.pl.

            Informuję więc o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            W związku z powyższym zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu, mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia i zgłaszać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik pok. nr 3 w godz. 715-1515 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

            Organem prowadzącym postępowanie jest Wójt Gminy Kamiennik.

    
 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat

PDFKarta informacyjna - budowa drogi dojazdowej w Szklarach (153,66KB)

PDFZałącznik do karty informacyjnej.pdf (87,24KB)