Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z rt.35 ust. 1 i 2, art.38, art.40, pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.,

Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 1218 ) Wójt Gminy Kamiennik ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż:

1. Działki nr 29/1 o pow. 0,64 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38795 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny o pow. zabudowy 150 m 2 oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 361m2 położona w Ogonowie. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. .

Cena wywoławcza 68 000 zł wysokość  zaliczki wynosi 6 800 zł

2.  Działka nr 32/2 o pow. 0,07 ha zapisana w KW nr 38795 niezabudowana położona w Ogonowie . Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

Cena wywoławcza 11,600 zł wysokość zaliczki wynosi 1160 zł

3.   Działka nr 32/1 o pow.0,06 ha zapisana w KW nr 38795 niezabudowana położona w Ogonowie. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

Cena wywoławcza 9 700 zł wysokość zaliczki wynosi  970 zł

Sprzedaż nieruchomości w dwóch  przetargach ogłoszonych w dniach 23.10.2012 r. 20.11.2012 r.,  zakończyła się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki najpóźniej do dnia

14 listopada 2013r. przelewem na konto BS Otmuchów filia Kamiennik 51887200030017551920000050 oraz złożenie oferty

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań

nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia. Oferentowi, który uchyla się od  zawarcia umowy kupna wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Nieruchomość jest zwolniona z opłat podatku VAT.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłaty sądowe pokrywa nabywca

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Ogonów 1 ” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 w terminie

18 listopada 2013 r. do godz. 1500  .

Oferta powinna zawierać:

-              imię,  nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot

-              oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

-              datę sporządzenia zgłoszenia

-              określenie jakiej działki oferta dotyczy (podać numer działki i miejscowość)

-              kopię dowodu wpłaty zaliczki,

-              proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 r. o godz.900  w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.”

                              

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat