Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu

 Kamiennik, dnia 23.08.2013 r.

ZP. 271.4.2013.MŁ
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, iż
w postępowaniu dot.Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz
z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu”
z
ostała wybrana oferta wykonawcy
- „PEKBUD” Peklicz Mieczysław, Wójcice 102, 48-385 Otmuchów (oferta nr 3) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów
w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).
 
             STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH, WAŻNYCH OFERT
 
l.p.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena ofertowa
(PLN)
PUNKTACJA
1
 
 
 
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Fryderyk Martyn
LIGOTA WIELKA 26 , 48-385 Otmuchów
 
157 359,04
 
92,44
2
Usługi Ogólnobudowlane Józef Wąs
Ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków
 
161 942,48
89,83
3
PEKBUD” Peklicz Mieczysław
Wójcice 102, 48-385 Otmuchów
 
145 468,30
 
100
4
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
Ul.Cukrownicza 6 ,57-200.Ząbkowice Śląskie
 
177 351,95
 
82,02
5
Zakład Remontowo- Budowlany
Krzysztof Kuśmierek
Ul. Podmiejska 10, 58-230 Niemcza
 
170 291,43
 
85,42
6
P.H.U. ”WESTBUD”, Zbigniew Urbańczyk
Ul. Różana 12, 48-385 Otmuchów
 
149 300,49
 
 
97,43
 
 
            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
 
            Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY KAMIENNIK
                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat
 
 
Rozdzielnik:
1.Otrzymują wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2.Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
3.Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 316754 - 2013;
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 06.08.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, faks 077 4312196.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu w zakresie podanym w przedmiarze robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
(na podst. art.22 ust.1) wg formuły spełnia -nie spełnia

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
(na podst. art.22 ust.1) wg formuły spełnia -nie spełnia

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
(na podst. art.22 ust.1) wg formuły spełnia -nie spełnia

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
(na podst. art.22 ust.1) wg formuły spełnia -nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art.22 ust.1) wg formuły spełnia -nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
    do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl (dostępna od 07.08.2013)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik
ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik pok.nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

/-/ Kazimierz Cebrat 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Łukomska
Data wytworzenia: 2013-08-07

 

 

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wyciąg z dokumentacji projektowej.pdf (1 013,42KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (21,50KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie na podstawie art. 24.doc (22,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie na podstawie art. 22.doc (24,00KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.doc (54,00KB)

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (228,17KB)

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (871,34KB)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (34,00KB)

PDFSIWZ- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu.pdf (388,50KB)