Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze

                              OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

z  dnia  22 września  2010 roku .

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 

 

            Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

           

                                                                                              § 1

Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – według wykazu określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

                                                                                              § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Urzędu Gminy w Kamienniku .

                                                                                              § 3

Zarządzenie wraz z wykazem, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie Gminy Kamiennik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.

                                                                                              § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                               -/ Kazimierz Cebrat

 

                           W Y K A Z

 

miejsc przeznaczonych na obszarze Gminy Kamiennik na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

KAMIENNIK

 

Tablice ogłoszeniowe przy ulicy:

 

1.      1 go Maja 28 ( parking  przed ZSO w Kamienniku )

2.      1 go Maja 69 ( Urząd Gminy )

3.      Plac Dworcowy

GMINA  KAMIENNIK

Tablice ogłoszeniowe w sołectwach:

 

1.           Białowieża                                         8.   Kłodobok

2.           Cieszanowice                                     9.   Lipniki

3.           Chociebórz                                        10.  Ogonów

4.           Goworowie                                        11.  Szklary

5.           Kamiennik                                         12.  Wilemowice

6.           Karłowice Małe                                 13.   Zurzyce

7.           Karłowice Wielkie

 

Umieszczanie na tablicach ogłoszeniowych w wyżej wymienionych sołectwach winno odbywać się za pośrednictwem sołtysa.