Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIE NR 204/09

                                                                   WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 18 listopada 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik

           

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.1) w związku z uchwałą Rady Gminy Kamiennik
 nr XXXIII/175/09 z dnia 5 listopada 2009 r.  zarządzam:

 

§ 1.         Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik: w 3-mandatowym okręgu wyborczym nr 5,
w którym na wakujący mandat będzie wybierany 1 radny.

 

§ 2.         Datę wyborów wyznacza się na dzień  31 stycznia 2010 r.

 

§ 3.         Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 4.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

w z. Wojewody Opolskiego

 

/ -/ Antoni Jastrzembski

WICEWOJEWODA

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr  159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

 

Załącznik do zarządzenia Nr  204/09

Wojewody Opolskiego z dnia  18 listopada 2009 r.

 

KALENDARZ  WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

 

do 2 grudnia 2009 r.

 

 

-       podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających,

 

 

 

do 12 grudnia 2009 r.

 

-       podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

-       zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Opolu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych,

 

do 14 grudnia 2009 r.

-       zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku,

 

do 17 grudnia 2009 r.

 

-       powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu II Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku,

 

do 1 stycznia  2010 r.

 

 

do godz. 24.00

 

-       zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej,

 

-       zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych,

 

 

 

do 10 stycznia 2010 r.

 

 

 

-       powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej,

-       podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej,

 

 

do 12 stycznia 2010 r.

 

   przyznanie przez  Gminną Komisję Wyborczą numerów dla zarejestrowanych list kandydatów,

 

 

do 16 stycznia 2010 r.

 

 

 

-       rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

 

 

do 17 stycznia 2010 r.

 

-       sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców,

 

 

29 stycznia 2010 r.

o godz. 24.00

 

-       zakończenie kampanii wyborczej,

 

 

30 stycznia 2010 r.    

     

 

-       przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców,

  

31 stycznia 2010 r.

godz. 6.00-20.00  

 

-       głosowanie.

 

Uwaga

 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art. 205 Ordynacji wyborczej/.