Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 13/ 09

Wójta Gminy Kamiennik

z  dnia  16 marca  2009 roku .

 

 

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 

 

 

            Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

           

                                                                       § 1

 

Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. wyborach do Parlamentu Europejskiego – według wykazu określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                       § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Urzędu Gminy w Kamienniku .

 

                                                                       § 3

Zarządzenie wraz z wykazem, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie Gminy Kamiennik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.

 

 

                                                                       § 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik  nr 13/09 z dnia 16.03.2009r.

 

 W Y K A Z

 

miejsc przeznaczonych na obszarze Gminy Kamiennik na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

Kamiennik

 

Tablice ogłoszeniowe przy ulicy:

 

1.      1 go Maja 28 ( parking  przed ZSO w Kamienniku )

2.      1 go Maja 69 ( urząd Gminy )

3.      Plac Dworcowy

 

 

GMINA  KAMIENNIK

                        Tablice ogłoszeniowe w sołectwach:

 

1.           Białowieża

2.           Cieszanowice

3.           Chociebórz

4.           Goworowice

5.           Kamiennik

6.           Karłowice Małe

7.           Karłowice Wielkie

8.           Kłodobok

9.           Lipniki

10.       Ogonów

            11.   Szklary

            12.   Wilamowice

            13.   Zurzyce

 

 

Umieszczanie na tablicach ogłoszeniowych w wyżej wymienionych sołectwach winno odbywać się za pośrednictwem sołtysa.