Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa

Kamiennik, dnia 02.03.2015 r.

 

OŚ.6220.1.2013.MK

 

Obwieszczenie

informujące o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu

 

            Zgodnie z art.10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013, poz.1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

strony postępowania o wydaniu w dniu 2 marca 2015 r. postanowienia Wójta Gminy Kamiennik znak OŚ.6220.1.2013.MK stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW” w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku,
w godz. 715-1515.

Na podstawie art. 10 § 1 K.p.a organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Każda z zainteresowanych stron w wyznaczonym terminie może zapoznać się
z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Wilamowice, Chociebórz oraz Kamiennik. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat

PDFPostanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu.pdf (70,00KB)

 


 

OŚ.6220.1.2013.MK                                                                    Kamiennik, dnia 27.02.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek spółki BURANTUS Sp. z o.o. ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław z dnia 18.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”.

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 10,5 MW. W skład przedsięwzięcia będą wchodziły 3 turbiny. Wysokość piasty pojedynczej turbiny wynosić będzie maksymalnie 145 m n. p. t.

 

Inwestycja planowana jest w Gminie Kamiennik, w powiecie nyskim, w województwie opolskim. Teren pod elektrownie składa się z gruntów rolnych, teren jest otwarty  i stosunkowo urozmaicony pod względem ukształtowania rzeźby terenu.

 

Planowana inwestycja (wg wstępnej koncepcji) zlokalizowana będzie na nieruchomościach gruntowych, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych położonych w następujących miejscowościach:

 

Ÿ Chociebórz, działki nr ewid.: 2, 6, 157, 201, 202, 203, 436/1;

 

Ÿ Kamiennik, działki nr ewid.: 410/8, 410/9, 415/2, 415/3, 416, 430, 431, 432, 433/5, 433/4, 433/6, 434/1, 434/2, 435, 436/2, 436/3, 437, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 510, 511, 513, 514, 515/2, 516,

 

Ÿ Wilemowice, działki nr ewid.: 79, 80/1, 80/2, 80/3, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 200, 221, 223/1, 242/1,

 

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych, na których planowana jest inwestycja to 196,7042 ha. Na obecnym etapie projektowania nie jest możliwe podanie dokładnych lokalizacji turbin wiatrowych, które będą wchodziły w skład parku wiatrowego. Lokalizacja turbin uzależniona jest m. in. od wyniku pomiaru wiatru. Z tej przyczyny został wskazany obszar, na którym inwestycja planowana jest do realizacji.

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5   o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (ponad 20 stron) obwieszczeniem tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się wszystkie strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

 

W związku z powyższym zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu, mogą zapoznać się z planami inwestora i zgłaszać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik pok. nr 3 w godz. 715-1515 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Kamiennik – Referat ds. Drogownictwa Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.         

2. Pozostałe strony postępowania w drodze publicznego ogłoszenia.

3. A/a

 

Miejsca udostępnienia niniejszego zawiadomienia:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik (www.bip.kamiennik.pl).

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik.

3. Tablice ogłoszeń w miejscach realizacji przedsięwzięcia: Chociebórz, Kamiennik, Wilemowice.

 

                                                           

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska
Data wytworzenia: 2013-02-27

 

PDFKarta informacyja przedsięwzięcia - Farma wiatrowa.pdf (405,23KB)