Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - działka Kamiennik 210/12

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 21 maja 2024 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/12, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,0853 ha,  położona w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka nie jest zabudowana. Teren działki lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku granicy wschodniej, porośnięty niską roślinnością trawiastą. Działka zlokalizowana w niewielkiej odległości od centrum miejscowości, pośród nowopowstającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka o korzystnym kształcie i korzystnej powierzchni, co umożliwia racjonalne jej zagospodarowanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Kościuszki – poprzez wydzieloną działkę gruntu nr 210/16, której współwłaścicielem jest Gmina Kamiennik. Jest to droga o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość nieuzbrojona. W drodze znajduje się sieć wodociągowa i w niewielkiej odległości sieć elektroenergetyczna. Przy południowej granicy działki znajduje się hydrant. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym   w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/12 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 nie dotyczą działki nr 210/12, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 31 100,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – netto 31 420,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

 

Nabywcą nieruchomości został:

Pani Daniela Świerczyna zam. Karłowice Wielkie

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Warunkiem nabycia działki jest zakup 1/8 udziału w nieruchomości stanowiącej

działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną), której cena wynosi: netto 2.400,00 zł

Do ceny zakupu 1/8 udziału w nieruchomości dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.05.2023 r. do 28.05.2024 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat