Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - działka Lipniki 723/1

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 21 maja 2024r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 723/1 o pow. 0,1779 ha, położonej w Lipnikach. Działka nie jest zabudowana, porośnięta jest w całości roślinnością trawiastą niską i pojedynczymi tujami. Działka leży pomiędzy nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi i jest od strony granicy południowej ogrodzona siatką metalową rozciągniętą na słupach metalowych osadzonych w ziemi. Nieruchomość prawnie posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, jednakże fizycznie od strony drogi jest ogrodzona. Nieruchomość nieuzbrojona. Przez obszar działki od strony granicy wschodniej do zachodniej biegnie odcinek sieci wodociągowej, a części północnej działki znajduje się rozkraczny elektroenergetyczny słup betonowy.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 723/1 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem RM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. 

  • Działka zapisana jest w księdze wieczystej nie zawiera wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 23 800,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.05.2024 r. do 28.05.2024 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat