Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

w celu zastępstwa

 

I. Wymagania niezbędne:

 1.  wykształcenie wyższe preferowane kierunki: gospodarka odpadami, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, ekonomia, rachunkowość, zarządzanie, administracja.
 2. staż pracy: mile widziany na podobnym stanowisku lub w administracji samorządowej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów dotyczących administracji publicznej, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna)
 2. samodzielność i kreatywność,
 3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, odporność na stres,
 4. uprzejmość w kontaktach z petentem, zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamiennik,
 2. opracowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami oraz stała ich weryfikacja,
 3. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 4. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 5.  prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w tym zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamiennik,
 6. weryfikacja sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
 7.  prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym umowy z Operatorem zajmującym się odbieraniem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kamiennik,
 8. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 9.  planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 10. ewidencjonowanie i weryfikowanie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady  oraz naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. przeprowadzenie kontroli na terenie Gminy Kamiennik w zakresie gospodarki odpadami w szczególności dotyczących: segregacji odpadów, realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości oraz podmiot zapewniający odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamiennik itp.
 12. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
 13. prowadzenie egzekucji opłat,
 14.  realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar na przedsiębiorców naruszających przepisy zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 16.  przygotowywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamiennik, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. opracowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie Gminy Kamiennik,
 18. załatwianie spraw w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarowaniu Odpadami (BDO) w imieniu Wójta Gminy Kamiennik,
 19. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze
 2. miejsce pracy:  Urząd Gminy w Kamienniku
 3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa,
 4. pełny wymiar czasu pracy,
 5. praca przy komputerze,
 6. praca jednozmianowa,
 7. bezpośredni kontakt z klientami niekiedy trudny, wysiłek umysłowy.

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV ( z dokładnym opisem pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub  w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 10. pisemne oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. 2019.1282)”VII.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu pok. nr 9 lub  przesłać listem poleconym  (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik do dnia  3 czerwca 2024 roku.

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w  Urzędzie Gminy Kamiennik” – w celu zastępstwa

VIII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik lub telefonicznie tel. 774312135 wew. 21, 18.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

                                                                 Wójt

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,50KB)

DOCXOświadczenia dla kandydata ubiegajacego się o pracę.docx (15,41KB)