Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie

Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam o rozpoczęciu  konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik.  Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców gminy oraz interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik. Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 19.03.2024 r. do 23.04.2024  r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego w Urzędzie Gminy w Kamienniku oraz na stronie internetowej gminy www.kamiennik.pl. Wypełniony formularz konsultacyjny w postaci papierowej wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik. Uwagi w postaci elektronicznej poprzez wypełniony formularz konsultacyjny wraz z klauzulą informacyjnąnależy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. na adres ug@kamiennik.pl lub na adres skrzynki epuap: /1607022/UGKamiennik
 2. Zbieranie uwag ustnych w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
 3. Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kamiennik – ankietę można wypełnići złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul.1 Maja 69 (w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 3), przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub przesłać wypełniony kwestionariusz ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@kamiennik.pl. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69 w dniu 09 kwietnia 2024 r. o godzinie 14.00 w biurze nr 9.

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapy określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamiennik;

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.kamiennik.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik www.kamiennik.pl;
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik;

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 23.04.2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Kamienniku.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 poz. 485) oraz zamieszczona na stronie www.bip.kamiennik.pl  i www.kamiennik.pl.


PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (128,31KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik.pdf (59,64KB)

PDFUzasadnienie.pdf (54,03KB)

PDFZałącznik Nr 1- Mapa poglądowa.pdf (7,71MB)

PDFZałącznik Nr 2 - Obszar nr 1.pdf (5,48MB)

PDFZałącznik Nr 3 - Obszar nr 2.pdf (1,97MB)

PDFZałącznik Nr 4 - Obszar nr 3.pdf (5,01MB)

PDFZałącznik Nr 5 - Obszar nr 4.pdf (5,53MB)

PDFDiagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (737,87KB)

DOCXFormularz konsultacyjny.docx (14,65KB)

DOCXAnkieta konsultacyjna.docx (13,87KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (14,04KB)