Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 29/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 6 marca 2024 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

 

 Na postawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert na realizację zadania publicznego:

„Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”

w składzie:

  1. Anna Czaja –Przewodniczący
    1. Bogusława Zapotoczna – Pająk –Członek
    2. Jarosław Kogus –Członek
    3. Jan Skiba– Członek, przedstawiciel organizacji pozarządowej

 

§ 2

Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert z punktu widzenia ich kompletności i spełnienia warunków udziału w konkursie ofert oraz przedłożenie Wójtowi propozycji co do wyboru oferty.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Rady Gminy i rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                                                                                                            

 

                                                                                                   Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                      /-/ Kazimierz Cebrat