Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/220/10                                                                                                                                     Rady Gminy Kamiennik

z dnia 23 czerwca 2010 r.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Kamiennik

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego,

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz  z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji dopuszczonych do składowania  na składowiskach odpadów,

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu   lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

2) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary i masę, np. stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki itp.,

3) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

4) odpadach z remontów - należy przez to rozumieć frakcje odpadów powstających w wyniku remontów                                w gospodarstwach domowych,

5) przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo będące gminną jednostką organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Kamiennik na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6) psach ras uznawanych za agresywne – należy przez to rozumieć rasy psów określone  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

8) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane  w akwarium,

9) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.    o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

i terenach użytku publicznego

 

§ 2. 1. Na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek:

1) wyposażenia każdej zabudowanej nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci i inne), których liczba i wielkość musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających czasowo oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (z obowiązku gromadzenia odpadów zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce tej nie jest prowadzona działalność gospodarcza),

2) utrzymywania ww. urządzeń w należytym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i nie powodującym zagrożeń dla zdrowia ich użytkowników oraz uciążliwości dla sąsiednich posesji,

3) gromadzenia w ww. urządzeniach odpadów komunalnych oraz przekazywania odpowiedniemu przedsiębiorstwu wywozowemu,

4) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak: opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury,

5) wyodrębnienia ze strumienia odpadów komunalnych metali, odpadów niebezpiecznych, odpadów  wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków,

2. Mycie pojazdów mechanicznych, poza myjnią samochodową, może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych.  Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. Drobne naprawy pojazdów na terenie nieruchomości mogą odbywać się w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

3. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zlikwidowania dzikiego wysypiska śmieci znajdującego się na jego terenie.

4.Właścicielom nieruchomości zabrania się:

1) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli,

2) mycia pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, w lasach oraz w pobliżu jezior i rzek,

3) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

4. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy, po opadach mają obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego nie stanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości.

Obowiązek ten powinien by realizowany poprzez:

1) odgarnięcie błota, śniegu oraz lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte  do tych celów należy uprzątnąć po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

 Obowiązek, o którym wyżej mowa w ust. 1 dotyczy również bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu  i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.

5. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy, przy chodnikach, mają obowiązek przycinania gałęzi drzew rosnących na ich nieruchomości w sposób zapewniający bezpieczny ruch pieszych i pojazdów.

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych oraz rozmieszczenia i  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 3. 1. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamiennik:

1)     pojemniki na odpady o pojemności 110, 120, 240 l - w zabudowie jednorodzinnej (pojemniki 110 i 120 l  dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców do 12 osób, powyżej 12 osób pojemniki 240 l),

2)     kosze na odpady o pojemności 10 – 50 l, poustawiane w miejscach publicznych, w szczególności na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego Gminy Kamiennik,

3)     kontenery KP – 7 i pojemniki 1100 l przystosowane do wywozu specjalistycznymi samochodami -    w zabudowie wielorodzinnej oraz w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 12 osób.

Do gromadzenia zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników wskazanych     w pkt. 1 i 2, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane worki, oznakowane logo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.

2.     Urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych:

1) oznakowane kontenery KP-7, rozmieszczone na terenach użytku publicznego Gminy Kamiennik,

2) worki plastikowe o pojemności 120 l na terenie posesji jednorodzinnych, oznakowane logo przedsiębiorcy, posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.

Do pojemników i worków należy wrzucać odpady według wskazówek zamieszczonych na pojemnikach i workach.

3. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych – baterii i akumulatorów odebranych ze strumienia odpadów komunalnych, służą specjalne oznaczone pojemniki rozstawione na terenie Gminy Kamiennik w placówkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy Kamiennik.

4. Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie, powinny być gromadzone w specjalnych kontenerach lub w wyznaczonym miejscu na  terenie nieruchomości, w sposób uniemożliwiający pylenie. Ponadto odpady te winny być usuwane na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady  pojemnika lub kontenera na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze strumienia odpadów komunalnych odbierany jest  w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego sprzętu. Ponadto odpady tego rodzaju są zbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i odzyskiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie powiatu nyskiego. Istnieje również możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na złomowisko odpadów.

6. Do gromadzenia przeterminowanych leków służą specjalne pojemniki w wyznaczonych punktach zbiórki.

7. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 4. Kosze na odpady, ustawione w miejscach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, winny być niewielkich rozmiarów, częściowo osłonięte, trwale przymocowane do podłoża oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

§ 5. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów publicznych oraz niezwłocznego usunięcia odpadów po zakończeniu imprezy.

§ 6. Pojemniki i inne urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego, na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich (pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w odległościach określonych w § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

§ 7. Nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 8.1 Właściciele nieruchomości posiadający urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani                        są do ich usuwania w regularnych odstępach czasu, uniemożliwiających gnicie odpadów oraz przepełnienie pojemników lub worków, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, według harmonogramu wywozu dostarczonego przez przedsiębiorstwo wywozowe. Nagromadzone odpady muszą zapewniać swobodne zamykanie pokrywy lub klapy pojemnika.

§ 8.2. Właściciele nieruchomości na czas wywozu odpadów winni wystawić pojemniki i kontenery przed posesję   w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 8.3. Odpady komunalne powinny być wywożone wyłącznie na właściwie urządzone  i dopuszczone do eksploatacji wysypisko odpadów.

§ 9.1 Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika i wypływowi nieczystości, nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.

§ 9.2. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone do stacji zlewnej (oczyszczalni  ścieków).

§ 10. Do opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany jest podmiot, który posiada aktualne zezwolenie w zakresie odbierania odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki, poustawianych na terenach użytku publicznego Gminy i na tej podstawie ma zawartą z Gminą Kamiennik umowę na wykonywanie powyższej usługi. Odpady te powinny być odbierane co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 11. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powstających w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z wyżej określonymi  warunkami.

 

Rozdział V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych

do składowania na składowiskach odpadów

 

§ 12. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

3) do dnia 31 grudnia 2020 r.- do nie więcej 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji   w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

2.     Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania w zakresie

utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

 

§ 13.1. Osoby utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa  i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psów, należy:

1) przestrzeganie corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Właściciel psa jest obowiązany do posiadania dokumentu stwierdzającego szczepienie psa przeciwko wściekliźnie i okazywania go na żądanie policji, służb sanitarnych, osób pogryzionych przez psa oraz osób upoważnionych przez Wójta Gminy.

2) prowadzenie psa na smyczy, przy czym pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

3) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice. Nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

5) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic i innych terenów przeznaczonych dla dzieci,

6) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego poprzez zebranie, zmycie lub usunięcie zanieczyszczeń w inny sposób; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających  z psów – przewodników,

7) nie dopuszczanie do zakłócania spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

5. Właścicielom psów zabrania się wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych  z produkcji rolniczej są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich,

2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie techniczno - sanitarnym,

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich,

4) nie zanieczyszczania ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi,

2. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.

§ 15. Utrzymując zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe należy przestrzegać zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

 §16. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawianych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

 

Rozdział VII

Obiekty i obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 17.1. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości są zobowiązani do stałego tępienia szczurów i myszy (deratyzacji) w obrębie nieruchomości,

2.     Akcja deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik winna być przeprowadzona dwa razy w roku.

3.     Termin  deratyzacji określa się na:

- pierwszą dekadę maja danego roku,

- pierwszą dekadę października danego roku.

4.     Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 18. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje   Wójt Gminy Kamiennik.

§ 19. Naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu podlega karze grzywny według przepisów dotyczących wykroczeń.

 

 
 

Podmiot udostępniający: UG Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)