Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 358-2

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 15 lutego 2024 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 358/2 arkusz mapy 2, stanowiąca ŁIV łąki trwałe, o obszarze 0,1500 ha,  położoną w Szklarach, gmina Kamiennik. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, przyjętym uchwałą nr XXX/177/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11 marca 2005 r., poz. 452, działka nr 358/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami KDD – teren istniejących i projektowanych dróg kategorii dojazdowej, R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowej, TZ – teren istniejącej zieleni niskiej łąk i pastwisk, WS – teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038929/7. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038929/7 (Dział III) wpis nr 1 i 2 nie dotyczą działki nr 358/2, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 5 400,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

 

Nabywcą nieruchomości została :

Pani Anna Pasisz zam. Szklary.

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 15.02.2024 r. do 21.02.2024 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat