Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 I N F O R M A C J A

 

Na podstawie przepisów art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.

 

Projekt Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik  na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z dokumentacją jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w Referacie Ochrony Środowiska – pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 15.15.

 

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji tj. do dnia 06.09.2010 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

 

                                                                                              WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                                                          Kazimierz Cebrat

 

 

 PDFKamiennik_prognoza.pdf (847,19KB)

PDFAPOS_Kamiennik.pdf (1,77MB)