Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr Działalności Regulowanej

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kamiennik.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kamiennik na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50,00 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

Ww. oświadczenie powinno zawierać także:

  1.  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


Aktualny rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kamiennik dostępny jest do pobrania (data aktualizacji: 06.02.2024 r.):


PDFRejestr działalności regulowanej stan na 06.02.2024 r.pdf (313,29KB)