Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 12/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 26.01.2024 roku

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26.01.2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 210/12

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia działki: 0,0853 ha

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/12, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,0853 ha, położona w Kamienniku, gmina Kamiennik, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526).

Działka nie jest zabudowana. Teren działki lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku granicy wschodniej, porośnięty niską roślinnością trawiastą. Działka zlokalizowana w niewielkiej odległości od centrum miejscowości, pośród nowopowstającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka o korzystnym kształcie i korzystnej powierzchni, co umożliwia racjonalne jej zagospodarowanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Kościuszki – poprzez wydzieloną działkę gruntu nr 210/16, której współwłaścicielem jest Gmina Kamiennik. Jest to droga o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość nieuzbrojona. W drodze znajduje się sieć wodociągowa i w niewielkiej odległości sieć elektroenergetyczna. Przy południowej granicy działki znajduje się hydrant.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamiennik, przyjętym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/12 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 31 100,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie
i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

 

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 (Dział III) wpis nr 2 i 3 nie dotyczą działki nr 210/12 w Kamienniku, będącej przedmiotem sprzedaży.

 Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego      w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie    i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Warunkiem nabycia działki nr 210/12, będącej przedmiotem przetargu jest kupno udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną).

Wysokość udziału wynosi 1/8, a cena udziału wynosi netto 2 400,00 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT).

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 210/13

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia działki: 0,0797 ha

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/13, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,0797 ha, położona w Kamienniku, gmina Kamiennik, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526).

 

Działka nie jest zabudowana. Teren działki lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku granicy wschodniej, porośnięty niską roślinnością trawiastą. Działka zlokalizowana w niewielkiej odległości od centrum miejscowości, pośród nowopowstającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka o korzystnym kształcie i korzystnej powierzchni, co umożliwia racjonalne jej zagospodarowanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Kościuszki – poprzez wydzieloną działkę gruntu nr 210/16, której współwłaścicielem jest Gmina Kamiennik. Jest to droga o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość nieuzbrojona. W drodze znajduje się sieć wodociągowa i w niewielkiej odległości sieć elektroenergetyczna. Przy południowej granicy działki znajduje się hydrant.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamiennik, przyjętym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/13 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 29 100,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

 

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 (Dział III) wpis nr 2 i 3 nie dotyczą działki nr 210/13 w Kamienniku, będącej przedmiotem sprzedaży.

 Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

 

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Warunkiem nabycia działki nr 210/13, będącej przedmiotem przetargu jest kupno udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną).

Wysokość udziału wynosi 1/8, a cena udziału wynosi netto 2 400,00 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT).

 

3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 723/1

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00086207/1

Powierzchnia działki: 0,1779 ha

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 723/1, arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,1009 ha, PsII o pow. 0,0314 ha, Lzr-RIIIa o pow. 0,0456 ha położona w Lipnikach, gmina Kamiennik, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526).

Działka nie jest zabudowana, porośnięta jest w całości roślinnością trawiastą niską i pojedynczymi tujami. Działka leży pomiędzy nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi i jest od strony granicy południowej ogrodzona siatką metalową rozciągniętą na słupach metalowych osadzonych w ziemi. Nieruchomość prawnie posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, jednakże fizycznie od strony drogi jest ogrodzona. Nieruchomość nieuzbrojona. Przez obszar działki od strony granicy wschodniej do zachodniej biegnie odcinek sieci wodociągowej, a części północnej działki znajduje się rozkraczny elektroenergetyczny słup betonowy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 723/1 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem RM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 23 800,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie
i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00086207/1, Działy III i IV powyższej księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów ani wzmianek o wnioskach.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego      w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie    i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi              i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

4. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 91

Obręb: 0011- Zurzyce

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia działki: 0,3300 ha

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 91, arkusz mapy 1, stanowiąca pastwiska PsIII o pow. 0,3300 ha, położona w Zurzycach, gmina Kamiennik, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526).

Działka nie jest zabudowana, porośnięta jest w całości roślinnością trawiastą niską i drzewami liściastymi. Działka o nieregularnym kształcie i pochyłym ukształtowaniu, posiadająca dostęp do drogi gminnej. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz pól uprawnych. Przez teren działki przebiega linia napowietrzna 0,4 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym zlokalizowanym na działce, która to linia wybudowana została w 1966 r.

Nieruchomość nieuzbrojona. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodna i energia elektryczna.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Zurzyce, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/179/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 14 marca 2005 r., poz. 457, działka nr 91 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MNp – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZP – teren istniejącej i projektowanej zieleni urządzonej w formie zadrzewień i zieleńców; KDD – teren istniejących i projektowanych dróg gminnych publicznych o charakterze dojazdowym i obsługi terenów zabudowy oraz użytków rolnych. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 34 850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie
i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038715/4, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

 

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 (Dział III) wpis nr 1 Ostrzeżenie nie dotyczą działki nr 91 w Zurzycach, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego      w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie    i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi              i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

5. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 302/5

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00083328/4

Powierzchnia działki: 0,1600 ha

Lokal: Kamiennik ul. 1 Maja 45A/1, pow. użytkowa 46,00 m 2

Udział w nieruchomości wspólnej: 122/1000 części

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 302/5, arkusz mapy 1, stanowiąca tereny mieszkaniowe  B o pow. 0,1600 ha, położona w Kamienniku przy ul. 1 Maja 45A/1, gmina Kamiennik, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526).

Samodzielny lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Jest to budynek wybudowany w technologii tradycyjnej przed 1939 rokiem, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (strych), niepodpiwniczony, z dachem stromym o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką. Mieszczący się w tym budynku lokal mieszkalny numer 1 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 46,00 m2 . Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i posiada centralne ogrzewanie zasilane z lokalnej kotłowni. Aktualnie instalacje w lokalu są nieczynne. Dla lokalu numer 1 nie została założona księga wieczysta, natomiast wydane zostało przez Starostwo Powiatowe w Nysie Wydział Architektury i Budownictwa dnia 11.09.2023 r. zaświadczenie o jego samodzielności Nr AB.680.348.2023.EP. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 122/1000 części we własności opisanej nieruchomości wspólnej. Budynek, w którym mieści się lokal mieszkalny zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r., poz. 365, działka nr 302/5 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej mieszanej. W ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 33 670,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) w tym 2 600,00 zł  (słownie dwa tysiące sześćset złotych 00/100) stanowi wartość udziału związanego z własnością lokalu wynoszącego 122/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt obejmujący działkę ewidencyjną 302/5. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. ( t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

 

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie
i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00083328/4, Działy III i IV powyższej księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów ani wzmianek o wnioskach.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego      w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie    i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi  i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 26.01.2024 r. do 15.02.2024 r.     a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.