Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany położonych w obrębie 0010 Szklary

ZARZĄDZENIE NR 11/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 26.01.2024 roku

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany położonych w obrębie 0010 Szklary

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 15 ust 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), oraz §4 uchwały Nr XVIII/98/08 Rady Gminy Kamiennik w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 108/2 o powierzchni 0,2500 haobręb 0010 Szklary, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Nr OP1N/00049430/2, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 247/4 o powierzchni 0,0900 haobręb 0010 Szklary, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Nr OP1N/00034730/7.
  2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zastosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zostały opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

§3

Podaje się do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2024 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26.01.2024 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY POŁOŻONYCH W OBRĘBIE 0010 SZKLARY

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany na terenie Gminy Kamiennik.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 108/2

Obręb: 0010- Szklary

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00049430/2

Powierzchnia działki: 0,2500 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 108/2, arkusz mapy 2, stanowiąca symbol klasoużytku – RIVa grunty orne o obszarze 0,2100 ha, RIVb grunty orne o obszarze 0,0400 ha, o łącznej powierzchni 0,2500 ha gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526), położona w Szklarach, gmina Kamiennik. Działka porośnięta jest w całości roślinnością trawiastą niską i drzewami liściastymi. Działka o regularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, posiadająca dostęp do drogi gminnej. Działka położona jest w zachodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych. Na terenie działki znajdują się dwa stanowiska słupowe elektroenergetyczne. Nieruchomość  posiada dostępu do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, przyjętym uchwałą nr XXX/177/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r., poz. 452, działka nr 108/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowej; ZI – teren zieleni izolacyjnej, głównie w rejonie baz gospodarczych oraz projektowanej oczyszczalni ścieków. Zaleca się uzupełnienie terenów zielonych o drzewa liściaste tj. gatunki występujące w środowisku wsi Szklary; MNp – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena nieruchomości: netto 36 920,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)

Informacja o przeznaczeniu do zbycia tryb bezprzetargowy w drodze zamiany nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

 

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia na warunkach określonych w niniejszym wykazie).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00049430/2, Nieruchomość wolna od praw, roszczeń i ograniczeń.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 247/4

Obręb: 0010- Szklary

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00034730/7

Powierzchnia działki: 0,0900 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 247/4, arkusz mapy 2, stanowiąca symbol klasoużytku – Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o obszarze 0,0900 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526), położona w Szklarach, gmina Kamiennik. Działka porośnięta jest w całości roślinnością trawiastą niską i wysoką oraz krzakami. Działka o regularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, posiadająca dostęp do drogi powiatowej. Działka położona jest w południowej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku OSP oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Od strony granicy wschodnie działka sąsiaduje z ciekiem wodnym. Teren działki ogrodzony panelami ogrodzeniowymi osadzonymi w cokole betonowym. Nieruchomość  posiada dostępu do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, przyjętym uchwałą nr XXX/177/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r., poz. 452, działka nr 247/4 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami UI-2 – teren istniejącej remizy OSP.

 

 

Cena nieruchomości: netto 31 850,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Informacja o przeznaczeniu do zbycia tryb bezprzetargowy w drodze zamiany nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 11.03.2024 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia na warunkach określonych w niniejszym wykazie).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00034730/7, Nieruchomość wolna od praw, roszczeń i ograniczeń.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy zamiany ponosi właściciel działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/4.

Zamiana następuje wartościowo z dopłatą wynikającą z różnicy cen zamienianych nieruchomości – właściciel działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/4 zapłacić na rzecz Gminy Kamiennik różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

 

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 26.01.2024 r. do 15.02.2024 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.