Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice

WÓJT GMINY

KAMIENNIK

 

Kamiennik, dnia 30 kwietnia 2010 r.

NR OŚ-7625-1/2010

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Wójt Gminy Kamiennik, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2010 r., na wniosek EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice.

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji,  a także z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamiennik – ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, w godzinach  od 7.15 – 15.15 od poniedziałku do piątku.

         Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz an stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik (www.bip.kamiennik.pl).

 

                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                Kazimierz Cebrat