Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze na umowę o zastępstwo - kasa

OGLOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO

 

Wójt Gminy Kamiennik informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 

 1. Określenie stanowiska:

Młodszy księgowy w Referacie Finansowym

 

 1. Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego,o rachunkowości, o podatku VAT, finansach publicznych,
 • umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przyjmowanie wpłat, ewidencja w raportach kasowych oraz odprowadzanie wpłat na rachunki
 2. bankowe, podejmowanie gotówki z rachunków bankowych, rozchodowanie zgodnie z posiadanymi dowodami i ewidencja w raportach kasowych,
 3. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 4. odpowiedzialność za prawidłową windykację z tytułu pozostałych dochodów, w tymrównież dokonywanie wpisów hipotecznych oraz dopuszczenie do przedawnienia należności,
 5. prowadzenie księgowości analitycznej dotyczącej dochodów Gminy, sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 6. prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów biurowych, zamawianie, ewidencja i niszczenie pieczęci w Urzędzie Gminy,
 7. kompletowanie, ewidencja, przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
 8. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie pełnionych na stanowisku obowiązków związanych z gospodarką finansową,
 9. przygotowywanie wymaganych prawem informacji publicznych, przekazywanieich do publikacji na stronach BIP oraz ich aktualizacja.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenia zawodowe,

f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530 ),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem Młodszy księgowy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik –umowa na zastępstwo”  w terminie do dnia 18 stycznia 2024 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,50KB)

DOCXOświadczenia dla kandydata ubiegajacego się o pracę.docx (15,41KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku.docx (13,78KB)