Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 17, pkt 1, ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał nr:

 

  • XLIX/337/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Cieszanowice;
  • XLIX/338/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok;
  • XLIX/339/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów;
  • XLIX/340/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary;

 

       oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi: Cieszanowice, Kłodobok, Ogonów, Szklary, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w terminie do dnia 30.11.2023 r.

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 maja 69, 48—388 Kamiennik,
  2. ustnie do protokołu w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Kamiennik, w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@kamiennik.pl lub za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik, w Referacie ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju gospodarczego, pok. Nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu lub pod nr telefonu 774312135wew13.

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamiennik z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 maja 69, kod pocztowy 48-388, adres e-mail: ug@kamiennik.pl, telefon: 77 4312135, reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik;
  2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Kamiennik, to adres korespondencyjny: ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, adres e-mail: ochrona.danych@kamiennik.pl;
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy również o ograniczeniu prawa wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO co do możliwości dostępu do informacji o źródle pozyskania danych osobowych.

Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych oraz ograniczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem kamiennik.bip.net.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”, na stronie internetowej www.kamiennik.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat