Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

 który odbył się w dniu 17 października 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 52/41, arkusz mapy 1, stanowiącej symbol klasoużytku – Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o obszarze 0,0072 ha, położona w Karłowicach Wielkich, gmina Kamiennik. Działka niezabudowana i nie trwają na niej żadne prace budowlane. Teren działki o ukształtowaniu płaskim, porośnięty niską roślinnością trawiastą. Działka zlokalizowana jest wewnątrz osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na uboczu miejscowości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej- działki 52/8 o nawierzchni asfaltowej. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, przyjętym uchwałą nr XXX/170/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 03 marca 2005 r., poz. 400 oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karłowice Wielkie zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/192/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r., poz. 744, działka nr 52/41 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami MW, MN, U – co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00026068/6. Działy III i IV powyższej księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów ani wzmianek o wnioskach.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 400,00 zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).  

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu2 430,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Joanna Sławecka i Pan Andrzej Sławecki zam. Karłowice Wielkie;

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 17.10.2023 r. do 23.10.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat