Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Goworowice 380/4

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 17 października 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 380/4, arkusz mapy 5, stanowiącej tereny przemysłowe orne Ba o pow. 0,0230 ha, położonej w Goworowicach, gmina Kamiennik. Na działce znajduje się wybudowana w latach 60-tych XX wieku studnia głębinowa z kręgów betonowych o głębokości 39 metrów i średnicy 3000 mm. Studnia od kilkunastu lat nie jest eksploatowana. Działka w całości ogrodzona, zagospodarowana i wykorzystywana była zgodnie z przeznaczeniem. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi baza rolnicza i zabudowania mieszkalne w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wsi. Nieruchomość posiadająca bezpośredni dostęp do drogi gminnej – działki nr 352. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Goworowice, przyjętym uchwałą nr XXX/170/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 10 z dnia 18 lutego 2005 r., poz. 347, działka nr 380/4 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami RM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038719/2. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 (Dział III) wpis nr 1 i 2 nie dotyczą działki nr 380/4, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 200,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).  

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu2 230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Agnieszka Harlos i Pan Daniel Harlos zam. Goworowice;

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 17.10.2023 r. do 23.10.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat