Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 86/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 04.10.2023 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany prawa własności nieruchomości gminnej położonej w Goworowicach działka ewidencyjna nr 380/2 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 15 ust 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), oraz §4 uchwały Nr XVIII/98/08 Rady Gminy Kamiennik w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, działkę nr 380/2 o powierzchni 0,0098 ha  obręb 0012 Goworowice, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Nr OP1N/00038719/2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 04.10.2023 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KAMIENNIK

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 380/2

Obręb: 0012- Goworowice

Mapa: 5

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia działki: 0,0098 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik: nieruchomość gruntowa zabudowana studnią głębinową, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 380/2, arkusz mapy 5, stanowiąca symbol klasoużytku – Ba tereny przemysłowe o obszarze 0,0098 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526), położona w Goworowicach, gmina Kamiennik. Na działce nie trwają żadne prace budowlane. Teren działki w całości ogrodzony. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowi prywatna baza rolnicza, zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz rzeka Krynka. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W wyniku zamiany działka wejdzie w skład nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i stanowić będzie jeden zwarty obszar i jedną całość gospodarczą, w wyniku czego posiadać będzie dostęp do drogi publicznej poprzez działki 380/6 i 228/3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Goworowice, przyjętym uchwałą nr XXX/170/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 10 z dnia 18 lutego 2005 r., poz. 347, działka nr 380/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych możliwością budowy obiektów stanowiących składnik majątkowy zagród. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: netto 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia tryb bezprzetargowy w drodze zamiany nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 17.11.2023 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbyciana warunkach określonych w niniejszym wykazie).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038719/2, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038719/2 (Dział III) wpis nr 1, 2, nie dotyczą działki nr 380/2 w Goworowicach, będącej przedmiotem zamiany.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy zamiany zostaną poniesione przez strony transakcji po połowie.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 04.10.2023 r. do 24.10.2023 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.