Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 61/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 24.07.2023 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 24.07.2023 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 52/41

Obręb: 0006-Karłowice Wielkie

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00026068/6

Powierzchnia działki: 0,0072 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 52/41, arkusz mapy 1, stanowiąca symbol klasoużytku – Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o obszarze 0,0072 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526), położona w Karłowicach Wielkich, gmina Kamiennik. Działka niezabudowana i nie trwają na niej żadne prace budowlane. Teren działki o ukształtowaniu płaskim, porośnięty niską roślinnością trawiastą. Działka zlokalizowana jest wewnątrz osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na uboczu miejscowości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej- działki 52/8 o nawierzchni asfaltowej.  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, przyjętym uchwałą nr XXX/170/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 03 marca 2005 r., poz. 400 oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karłowice Wielkie zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/192/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 lutego 2018 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r., poz. 744, działka nr 52/41 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami MW, MN, U – co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 06.09.2023 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00026068/6, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 380/4

Obręb: 0012- Goworowice

Mapa: 5

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia działki: 0,0230 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 380/2, arkusz mapy 5, stanowiąca tereny przemysłowe orne Ba o pow. 0,0230 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526), położona w Goworowicach, gmina Kamiennik. Na działce znajduje się wybudowana w latach 60-tych XX wieku studnia głębinowa z kręgów betonowych o głębokości 39 metrów i średnicy 3000 mm. Studnia od kilkunastu lat nie jest eksploatowana. Działka w całości ogrodzona, zagospodarowana i wykorzystywana była zgodnie z przeznaczeniem. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi baza rolnicza i zabudowania mieszkalne w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wsi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – działki nr 352. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Goworowice, przyjętym uchwałą nr XXX/170/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 10 z dnia 18 lutego 2005 r., poz. 347, działka nr 380/4 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami RM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 06.09.2023 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038719/2, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038719/2 (Dział III) wpis nr 1, 2, nie dotyczą działki nr 380/4 w Goworowicach, będącej przedmiotem sprzedaży.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 318/6

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00024257/4

Powierzchnia działki: 0,3500 ha

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: samodzielny lokal niemieszkalny – garaż numer 2u zlokalizowany jest w Kamienniku przy ul. T. Kościuszki nr 2. Lokal położony w piwnicy budynku mieszkalno – użytkowego. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 20,91 m2. Przedmiotowy lokal niemieszkalny wyposażony jest w instalację: elektryczną i wodną. Dla lokalu nie została założona księga wieczysta, natomiast wydane zostało przez Starostwo Powiatowe w Nysie Wydział Architektury i Budownictwa dnia 20.03.3023 r. zaświadczenie o jego samodzielności Nr AB.680.104.2023.EP.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 337/10000 części we własności wspólnej tj. dz. nr. ewid. 318/6 o pow. 0,3500 ha.

Budynek, w którym mieści się lokal będący przedmiotem sprzedaży, zlokalizowany jest na obrzeżach wsi Kamiennik. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamiennik, przyjętym uchwałą nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r., poz. 365, działka nr 318/6 oznaczona na planie symbolem UZ-12 co oznacza teren istniejącej przychodni zdrowia. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się przekształcenie jak i uzupełnienie podstawowej funkcji w zależności od aktualnych potrzeb. Ogranicza się funkcję mieszkaniową do niezbędnych potrzeb.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta  złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 06.09.2023 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00024257/4, Nieruchomość nie zawiera wpisów ani wzmianek o wnioskach.


Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 24.07.2023 r. do 13.08.2023 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.