Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - Szklary 751/5

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 29 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 751/5 arkusz mapy 5, stanowiącej drogę symbol klasoużytku dr o obszarze 0,1200 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526);  położonej w Szklarach, gmina Kamiennik, Działka stanowi wydzielony pas zapewniający dojazd do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 751/4 i 751/2. Obecnie działka jest ogrodzona na zachodniej i północnej granicy działki. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane wykorzystywane rolniczo i zabudowa zagrodowa wsi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej, jednakże fizycznie utraciła dostęp albowiem została ogrodzona przez właściciela działki nr 751/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, przyjętym uchwałą nr XXX/177/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11 marca 2005 r., poz. 452, działka nr 751/5 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami KDD – teren istniejących i projektowanych dróg kategorii dojazdowej, R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowej, TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk, WS – teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038929/7. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038929/7 (Dział III) wpis nr 1 i 2 nie dotyczą działki nr 751/5, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 480,00 zł netto (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu3 520,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości został :

Pan Maciej Szczepanik zam. Szklary.

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.05.2023 r. do 04.05.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat