Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 563/2

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 29 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 563/2 arkusz mapy 2, stanowiącej grunty orne RII o pow. 0,0700 ha, RIIIa o pow. 0,0700 ha, pastwiska PsII o pow. 0,0400 ha, o łącznej powierzchni 0,1800 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526), położonej w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka użytkowana jest rolniczo i leży w kompleksie gruntów rolnych i nieruchomości gruntowych zabudowanych. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane wykorzystywane rolniczo i zabudowa zagrodowa wsi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, przyjętym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 09 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 563/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród, TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038798/9. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 (Dział III) wpis nr 2, 3, 4 i 5 nie dotyczą działki nr 563/2, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 700,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).  

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu8 790,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości została :

Pani Aleksandra Lis-Przystalska zam. Opole.

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.05.2023 r. do 04.05.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat