Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 406/2

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 29 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 406/2 arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne symbol klasoużytku S-RIIIa o obszarze 0,1300 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2526);  położonej w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, przyjętym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 09 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 406/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród, TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038798/9. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 (Dział III) wpis nr 2, 3, 4 i 5 nie dotyczą działki nr 406/2, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 300,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu6 370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Małgorzata Liguz i Pan Paweł Liguz zam. Lipniki.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.05.2023 r. do 04.05.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat